Scenery of Taohuatan scenic area in Jingxian County, E China's Anhui

Updated:Jun 02,2020 08:38 AM Ecns.cn

The photo shows the scenery of Taohuatan scenic area in Jingxian County of Xuancheng, east China's Anhui Province. (Photo: China News Service/ Wang Lei)

The photo shows the scenery of Taohuatan scenic area in Jingxian County of Xuancheng, east China's Anhui Province. (Photo: China News Service/ Wang Lei)

The photo shows the scenery of Taohuatan scenic area in Jingxian County of Xuancheng, east China's Anhui Province. (Photo: China News Service/ Wang Lei)

The photo shows the scenery of Taohuatan scenic area in Jingxian County of Xuancheng, east China's Anhui Province. (Photo: China News Service/ Wang Lei)

The photo shows the scenery of Taohuatan scenic area in Jingxian County of Xuancheng, east China's Anhui Province. (Photo: China News Service/ Wang Lei)

The photo shows the scenery of Taohuatan scenic area in Jingxian County of Xuancheng, east China's Anhui Province. (Photo: China News Service/ Wang Lei)

The photo shows the scenery of Taohuatan scenic area in Jingxian County of Xuancheng, east China's Anhui Province. (Photo: China News Service/ Wang Lei)

The photo shows the scenery of Taohuatan scenic area in Jingxian County of Xuancheng, east China's Anhui Province. (Photo: China News Service/ Wang Lei)